Informacja dla Kandydata o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności

(dalej: „Informacja”)

Witaj w Adecco Poland sp. z o.o., (dalej: „Spółka”). Spółka jest wyłącznym udziałowcem następujących podmiotów: Adecco Staffing sp. z o.o., Adecco Consulting sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów oraz Spółka jest odrębnym Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). Niniejsza Informacja odnosi się do każdego z Administratorów.

Cieszymy się będziemy mogli z Tobą współpracować i pomóc Ci rozwijać się zawodowo. Jak możesz się domyślać, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego świadczenia naszych usług.

Administrator zobowiązuje się szanować i chronić Twoje dane osobowe oraz prywatność. W niniejszej Informacji zapoznasz się ze swoimi prawami w zakresie danych osobowych oraz prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że Informacja jest długa, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z nią. Poniżej znajduje się spis treści. Jeżeli chcesz, możesz od razu przejść do konkretnej części.

Spis treści

Wyjaśnienie terminów

Na początku wyjaśnimy znaczenie niektórych terminów znajdujących się w niniejszej Informacji.

Choć może to być oczywiste, w niniejszej Informacji odnosząc się do Ciebie używamy wyrażenia „Kandydat” lub drugiej osoby liczby pojedynczej.

Gdy używamy wyrażenia „My” lub „Spółka”, rozumiemy przez to Adecco Poland sp. z o.o. Spółka wraz ze swoimi spółkami zależnymi należy do Grupy Adecco – największej na świecie agencji zatrudnienia. Za pośrednictwem swoich spółek Grupa Adecco świadczy szeroki zakres usług z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacja, oddelegowania, obsługa listy płac, zmiana ścieżki kariery zawodowej, rozwój talentów, outplacement i rozwiązania dotyczące testów sprawdzających umiejętności zawodowe (dalej: „Nasza Działalność”)

Na potrzeby wykonywania Naszej Działalności korzystamy z kilku systemów informatycznych. W niektórych przypadkach zapewniamy kandydatom dostęp do strony internetowej („Strona”). Za pośrednictwem Strony możesz poszukiwać i aplikować na stanowiska, oferowane przez Spółkę i jej spółki zależne, które to oferty są zgodne z Twoimi zainteresowaniami, umiejętnościami lub doświadczeniem oraz preferowanymi lokalizacjami, w których szukasz pracy.

Na określenie informacji dotyczących Twojej osoby dalej używamy wyrażenia „Dane osobowe”.

Jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:

Chcielibyśmy Cię także poinformować, że Adecco przeprowadzi niezbędną ocenę stanowiącą element procesu rekrutacji, która może wymagać wykorzystania danych przekazanych do przetwarzania i umieści końcowe wyniki oceny w swojej bazie danych jako element procesu rekrutacyjnego.

[Informujemy także, że podmiot zatrudniający w ramach części procesu rekrutacji, może zapoznać się ze szczegółami Twojego profilu w mediach społecznościowych ( np. Facebbok, Twitter, LinkedIn itp.) oraz innymi publicznymi informacjami i nagraniami z Twoim udziałem, wyłącznie w celu oceny i ustalenia Twojego doświadczenia i kompetencji zawodowych i uzyskania wiedzy czy Twój profil jest zgodny z kulturą i wartościami Adecco.]

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. celem realizacji usługi, której oczekujesz, to jest znalezienia odpowiedniej dla Ciebie pracy, odpowiedniego projektu, szkolenia lub w celu ułatwienia Ci procesu aplikowania. Dotyczy to wysyłania Twojego CV do potencjalnych pracodawców oraz bieżącego informowania Cię na temat innych możliwości ofert pracy drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;
 2. za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową, poprzez wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne;
 3. aby dalej rozwijać, testować i usprawniać naszą Stronę oraz inne istniejące lub nowe systemy/procesy, jak i aby móc zapewnić jeszcze lepsze usługi; wiąże się to przede wszystkim z nowymi systemami informatycznymi i procesami;
 4. aby przeprowadzać analizy oraz badania statystyczne, na przykład w celu porównania efektywności zatrudnienia naszych kandydatów przez klientów w różnych sektorach działalności gospodarczej i lokalizacjach oraz próby określenia czynników, które mogą wpływać na wszelkie odnalezione przez nas różnice;
 5. aby udostępniać dane odbiorcom (patrz niżej);
 6. jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi; oraz
 7. przetwarzamy Twoje dane także:
  1. aby wspierać bezpieczeństwo i ochronę ludzi, obiektów, systemów i aktywów;
  2. aby monitorować przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur;
  3. aby zarządzać systemami komunikacyjnymi i innymi systemami używanymi w Grupie Adecco (w tym wewnętrznymi bazami kontaktów);
  4. aby rozpatrywać incydenty i skargi;
  5. w przypadku zdjęć lub filmów, aby wykorzystać materiały do celów marketingowych. W takiej sytuacji poprosimy Cię uprzednio o wyrażenie wyraźnej zgody na takie działania.
  6. aby uczestniczyć w transakcjach nabycia, sprzedaży lub zawiązania spółki joint venture dotyczących całości lub części działalności gospodarczej lub spółki, w których jakikolwiek członek Grupy Adecco pragnie uczestniczyć.

Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Naszym obowiązkiem nałożonym przez prawo jest posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawnymi podstawami przetwarzania mogą być:

 1. Wykonywanie umów oraz kroki podejmowane w celu ich zawierania. Jeżeli już współpracujesz lub zamierzasz zacząć współpracę za naszym pośrednictwem, przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla wszystkich tych celów jest dokonywane w oparciu o podstawę prawną jaką jest wykonywanie umowy lub jej zawarcie (cel 1 i 6-7 powyżej). Te czynności mogą być dokonywane w celach takich jak znalezienie dopasowanej do Ciebie oferty pracy abyś mógł złożyć swoją aplikację lub zapewnienie Ci pomocy i wsparcia w procesie aplikowania.
 2. Zgodność z wymaganiami prawnymi Niekiedy przetwarzanie danych jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa (cel 6 powyżej). Organy administracji państwowej takie jak np. podatkowe, finansowe czy ochrony danych mogą zażądać od nas danych osobowych w związku z regulacjami prawnymi z powodów przewidzianych przepisami prawa (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw). W takich okolicznościach jesteśmy zobowiązani do przedstawienia właściwym organom Twoich danych.
 3. Nasz uzasadniony interes Przetwarzanie danych osobowych w celu uzasadnionego interesu Adecco jest niezbędne do realizacji jego podstawowych uprawnień, oraz jego pracowników i osób współpracujących w związku z realizacją założeń biznesowych, w sposób który nie narusza Twoich podstawowych praw i wolności (cele:1; 3-5, 7 powyżej). Oznacza to, że podczas realizacji prawnie uzasadnionego interesu Adecco równoważymy Twoje interesy oraz podstawowe prawa i wolności z naszym uzasadnionym interesem do przetwarzania Twoich danych. To zapewnia przetwarzanie Twoich danych w naszym uzasadnionym interesie w sposób, który przeważałby nad Twoimi interesami, prawami czy wolnościami.

Twoje dane osobowe stanowiące dalsze podstawy przetwarzania czyli takie, których prawne podstawy przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji, będziemy przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą.

Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które Cię poprosimy?

Nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych, lecz bez ich podania nasza współpraca z Tobą oraz świadczenie dla Ciebie naszych usług będzie niemożliwe, o ile nie podasz nam wymaganego minimum informacji. Zakres przekazanych danych może też wpływać na zakres świadczonych przez nas usług.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?

Tak, Spółka korzystać ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania), by świadczyć Tobie usługi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami oraz by świadczyć usługi naszym klientom. Przykładowo, jeżeli nasi klienci szukają kandydatów do pracy, przeprowadzamy wyszukiwanie list kandydatów wykorzystując zautomatyzowane kryteria, które uwzględniają dostępność, umiejętności, stawki oraz w niektórych przypadkach udostępnione nam przez klientów informacje zwrotne w celu sporządzenia krótkiej listy, która zawiera uszeregowany wykaz kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania klienta. Oznacza to, że od czasu do czasu twoja pozycja na liście może być wyższa od innych kandydatów; zależy to od tego, w jakim stopniu ww. czynniki odpowiadają potrzebom klientów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata od momentu rejestracji w serwisie Adecco. Jeżeli otrzymasz zatrudnienie za naszym pośrednictwem, Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez dłuższy okres celem przestrzegania przepisów prawa przez okres przewidziany właściwymi przepisami.

Czy przekazujemy Twoje dane osobom trzecim?

Jak już wspomnieliśmy, przekazujemy Twoje innym odbiorcom. Robimy to z powyżej wymienionych powodów. Udostępnianie odbywa się w poniższych okolicznościach:

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej lub leżących poza jej granicami. Pełna lista państw, w których prowadzimy działalność jest dostępna na naszej stronie www.adecco.com. („Wybierz kraj”).

Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie do państw spoza Unii Europejskiej, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony twoim danym (wykaz tych państw jest dostępny tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international transfers/adequacy/index_en.htm) lub w przypadku gdy Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, by chronić prywatność Twoich danych (w ramach zabezpieczeń przeważnie korzystamy z którejś z form umów o przetwarzania danych, które są zatwierdzone przez Komisję Europejską; kopie umów są dostępne pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en ).

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych
Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W niektórych przypadkach masz prawo do zażądania otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych. W niektórych, ściśle określonych okolicznościach, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych, co oznacza, że przekażemy je do danej strony trzeciej po twoim uprzednim żądaniu.
Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych
Jeżeli zidentyfikujesz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych/prawo do zapomnienia
W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz dokonać tego w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania naszego obowiązku przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Prosimy pamiętać, że gdy dane zostaną usunięte, Administrator zaprzestanie świadczenia usług na Twoją rzecz. Jeżeli chcesz się ponownie zarejestrować się na stronie będziesz musiał/a ponownie wprowadzić swoje dane osobowe.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
W niektórych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednak, w niektórych sytuacjach może to wpłynąć na ilość usług, które będziemy mogli Ci zaproponować.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych przez Spółkę, odnosząc się do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wskazanych powyżej, możesz zrobić to samodzielnie po zalogowaniu się na stronie lub skontaktować się z nami pod adresem iodo@adecco.com.

Po wysłaniu emaila z żądaniem skorzystania z przysługujących Ci praw, będziemy potrzebowali skontaktować się z Tobą w celu identyfikacji przed rozpoczęciem realizacji Twojego żądania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, w Polsce będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz, że doszło do naruszenia Twoich praw w zakresie danych osobowych.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych w przypadku korzystania z systemów Adecco?

Odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie Twoich danych do logowania się na stronie, w szczególności hasła otrzymanego od nas lub stworzonego przez siebie. Te dane uwierzytelniające są wyłącznie do Twojego użytku. Nie możesz dzielić się swoimi danymi uwierzytelniającymi lub jakimikolwiek innymi szczegółami dotyczącymi Twojego konta z innymi osobami.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakikolwiek pytań lub gdybyś chciał otrzymać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych (na przykład w przypadku przesyłania ich poza Europę) lub gdybyś chciał skontaktować się z inspektorem ochrony danych Grupy Adecco lub lokalnym inspektorem ds. ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy z nami na adres iodo@adecco.com.

W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać od czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Zespół Adecco

Data publikacji: 1.10.2019